Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)

HP Laserjet P3010 hp logo Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)

Bạn có thể lấy Tờ Thông tin An toàn Vật liệu (MSDS) của nguồn cung cấp có chứa các hóa chất (ví dụ như bột mực) bằng cách truy cập vào trang web của HP tại địa chỉ www.hp.com/go/msds hoặc www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS)