Thông tin thêm

HP Laserjet P3010 hp logo Thông tin thêm

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về các chủ đề môi trường này:


Tờ mô tả về tác động môi trường của sản phẩm này và nhiều sản phảm có liên quan của HP

Cam kết của HP đối với môi trường

Hệ thống Quản lý Môi trường của HP

Chương trình hoàn trả và tái chế khi sản phẩm hết tuổi thọ

Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên liệu

Thăm trang www.hp.com/go/environment hoặc www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Thông tin thêm