Sử dụng giấy

HP Laserjet P3010 hp logo Sử dụng giấy

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Sử dụng giấy

Tính năng in hai mặt tự động tùy chọn và in N-up (in nhiều trang trên cùng một mặt giấy) của sản phẩm này giúp giảm lượng giấy sử dụng và do vậy, giảm nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Sử dụng giấy