Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ

HP Laserjet P3010 hp logo Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ

Để tham gia vào chương trình hoàn trả và tái chế HP Planet Partners (Đối tác Hành tinh HP), bạn chỉ cần làm theo những hướng dẫn đơn giản ở trong bản hướng dẫn tái chế (có trong gói hàng cung cấp sản phẩm mới của bạn) hoặc đến trang www.hp.com/recycle. Chọn quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn để biết thông tin về cách thức hoàn trả bộ mực in HP LaserJet của bạn.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ