Những người sống ở Alaska và Hawaii

HP Laserjet P3010 hp logo Những người sống ở Alaska và Hawaii

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Những người sống ở Alaska và Hawaii

Không sử dụng nhãn UPS. Hãy gọi tới số 1-800-340-2445 để biết thông tin và hướng dẫn. Dịch vụ Bưu chính của Mỹ cung cấp các dịch vụ vận chuyển hoàn trả hộp mực miễn phí theo thỏa thuận với HP cho Alaska và Hawaii.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Những người sống ở Alaska và Hawaii