Hoàn trả nhiều sản phẩm (nhiều hơn một hộp mực)

HP Laserjet P3010 hp logo Hoàn trả nhiều sản phẩm (nhiều hơn một hộp mực)

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Hoàn trả nhiều sản phẩm (nhiều hơn một hộp mực)

1.
Đóng gói mỗi hộp mực HP LaserJet vào hộp và túi đựng nguyên bản của chúng.
2.
Sử dụng dây da hoặc dây gói hàng để buộc các hộp lại với nhau. Gói hàng có thể nặng tối đa đến 31 kg (70 lb).
3.
Sử dụng một nhãn vận chuyển trả trước duy nhất.

HOẶC

1.
Sử dụng hộp phù hợp mà bạn có, hoặc yêu cầu hộp thu gom lớn, miễn phí từ www.hp.com/recycle hoặc gọi 1-800-340-2445 (chỉ dành cho hộp mực HP LaserJet nặng tối đa là 31 kg (70 lb)).
2.
Sử dụng một nhãn vận chuyển trả trước duy nhất.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Hoàn trả nhiều sản phẩm (nhiều hơn một hộp mực)