Hoàn trả đơn lẻ

HP Laserjet P3010 hp logo Hoàn trả đơn lẻ

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Hoàn trả đơn lẻ

1.
Đóng gói hộp mực HP LaserJet vào hộp và túi đựng nguyên bản của nó.
2.
Dán nhãn vận chuyển vào mặt trước hộp.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Hoàn trả đơn lẻ