Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico

HP Laserjet P3010 hp logo Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico

Nhãn đính kèm trên hộp mực in HP LaserJet dùng để hoàn trả và tái chế nhiều hơn một hộp mực in HP LaserJet sau khi sử dụng. Xin vui lòng làm theo hướng dẫn thích hợp dưới đây.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico