Giới hạn về vật liệu

HP Laserjet P3010 hp logo Giới hạn về vật liệu

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Giới hạn về vật liệu

Sản phẩm này của HP không chứa thêm thủy ngân.

Sản phẩm này của HP chứa một bộ pin có thể cần phải được xử lý đặc biệt khi hết thời hạn sử dụng. Bộ pin đi kèm hoặc được Hewlett-Packard cung cấp cho sản phẩm này có các thông tin sau:


Dòng sản phẩm HP LaserJet P3010
Dạng
Carbon monofluoride lithium
Trọng lượng
1,5 g
Vị trí
Trên bảng bộ định dạng
Cho phép người sử dụng có thể di dời sản phẩm
No (Không)

HP Laserjet P3010 taiwan battery symbol Giới hạn về vật liệu

Để biết thông tin tái chế, hãy đến trang web www.hp.com/recycle, hoặc liên hệ các nhà chức trách địa phương hay Hiệp hội Công nghiệp Điện tử: www.eiae.org.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Giới hạn về vật liệu