Giấy in

HP Laserjet P3010 hp logo Giấy in

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Giấy in

Sản phẩm này có thể sử dụng giấy tái chế nếu như giấy đó đáp ứng được các quy định trong sách hướng dẫn HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Sản phẩm này phù hợp để sử dụng giấy tái chế theo tiêu chuẩn EN12281:2002.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Giấy in