Phụ lục C Thông số kỹ thuật

HP Laserjet P3010 hp logo Phụ lục C Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Tiếng Việt

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Phụ lục C Thông số kỹ thuật