Hỗ trợ khách hàng

HP Laserjet P3010 hp logo Hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ và hỗ trợ

Tiếng Việt

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ qua điện thoại, miễn phí khi vẫn trong thời hạn bảo hành, dành cho quốc gia/vùng lãnh thổ bạn sinh sống
Chuẩn bị sẵn sàng tên sản phẩm, số sê-ri, ngày mua hàng và thông tin mô tả sự cố.
Bạn có thể xem các số điện thoại cho mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ trên tờ rơi đi kèm trong hộp sản phẩm bạn đã mua hoặc xem tại www.hp.com/support/.
Hỗ trợ Internet thường trực 24 giờ
www.hp.com/support/ljp3010series
Hỗ trợ cho các sản phẩm được sử dụng với máy tính Macintosh
www.hp.com/go/macosx
Tải xuống thông tin về các phần mềm tiện ích, trình điều khiển thiết bị, và các thông tin điện tử
www.hp.com/go/ljp3010series_software
Đặt mua thêm dịch vụ HP hoặc đặt hợp đồng bảo trì
www.hp.com/go/carepack


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Hỗ trợ khách hàng