Điện năng tiêu thụ

HP Laserjet P3010 hp logo Điện năng tiêu thụ

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Điện năng tiêu thụ

Công suất sử dụng nguồn điện giảm đáng kể khi ở chế độ Ready (Sẵn sàng) và Sleep (Nghỉ). Những chế độ này tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên và tiền bạc mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động cao của sản phẩm này. Để xác định trạng thái được chứng nhận ENERGY STAR® của sản phẩm, xin vui lòng xem Tờ Thông tin Sản phẩm hoặc Bản Chi tiết Kỹ thuật. Các sản phẩm được chứng nhận cũng được liệt kê tại:

www.hp.com/go/energystar


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Điện năng tiêu thụ