Bảo vệ môi trường

HP Laserjet P3010 hp logo Bảo vệ môi trường

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Bảo vệ môi trường

Công ty Hewlett-Packard cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng theo cách bền vững với môi trường. Sản phẩm này được thiết kế với một số tính năng làm giảm thiểu tác động tới môi trường.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Bảo vệ môi trường