Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn

HP Laserjet P3010 hp logo Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn

Thông số kỹ thuật

Tiếng Việt

Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn

Xem www.hp.com/go/ljp3010series_regulatory để biết thông tin mới nhất.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn