meni Rad sa papirom

HP Laserjet P3010 hp logo meni Rad sa papirom

Kontrolna tabla

Srpski

meni Rad sa papirom

Pomoću ovog menija možete konfigurisati ležišta prema tipu i veličini. Veoma je važno da pre prvog štampanja pomoću ovog menija ispravno konfigurišete ležišta.

Za prikaz: Pritisnite dugme Menu (Meni) HP Laserjet P3010 menu meni Rad sa papirom, a zatim izaberite meni PAPER HANDLING (RAD SA PAPIROM).

HP Laserjet P3010 note meni Rad sa papirom NAPOMENA:

Ukoliko ste koristili druge HP LaserJet uređaje, možda ste navikli da ležište 1 podesite u režim Prvo ili režim Kaseta. Na HP LaserJet P3010 Series štampačima, postavljanje ležišta 1 u ANY SIZE (BILO KOJA VELIČINA) i ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA) je jednako postavljanju ležišta u režim Prvo. Svaki drugi režim u koji postavite ležište 1 osim režima ANY SIZE (BILO KOJA VELIČINA) ili ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA) jednak je režimu Kaseta.


Stavka menija
Vrednost
Opis
TRAY 1 SIZE (LEŽIŠTE 1 – VELIČINA)
Iz liste izaberite veličinu papira.
Konfigurišite veličinu papira za ležište 1. Podrazumevana postavka je ANY SIZE (BILO KOJA VELIČINA). Kompletnu listu dostupnih veličina potražite u Podržane veličine papira i medija za štampanje.
TRAY 1 TYPE (LEŽIŠTE 1 – VRSTA)
Iz liste izaberite tip papira.
Konfigurišite tip papira za ležište 1. Podrazumevana postavka je ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA). Kompletnu listu dostupnih vrsta potražite u Podržane vrste papira i medija za štampanje.
TRAY <X> SIZE (VELIČINA LEŽIŠTA <X>)
X = 2 ili opciono 3 ili 4
Iz liste izaberite veličinu papira.
Konfigurišite veličinu papira za označeno ležište. Podrazumevana veličina je LETTER (LETTER FORMAT) ili A4 (A4), u zavisnosti od države/regiona. Kompletnu listu dostupnih veličina potražite u Podržane veličine papira i medija za štampanje.
TRAY <X> TYPE (VRSTA LEŽIŠTA <X>)
X = 2 ili opciono 3 ili 4
Iz liste izaberite tip papira.
Konfigurišite tip papira za označeno ležište. Podrazumevana postavka je PLAIN (OBIČAN). Kompletnu listu dostupnih vrsta potražite u Podržane vrste papira i medija za štampanje.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 meni Rad sa papirom